Získané dotace

Výsledek obrázku pro orange line

2019 - Pořízení žacího traktoru na údržbu sportovního zařízení

žací traktor.jpg

 

Výsledek obrázku pro orange line

 2019 - Koncert k výročí 17.11.1989

a Slavnostní otevření naučné stezky Pivín - Skalka

 

Olomoucký kraj poskytl obci Pivín dotaci ve výši 10.000 Kč za účelem podpory a rozšíření kvalitních a hodnotných typů kulturních aktivit v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu. Účelem poskytnutí dotace byla částečná úhrada výdajů na Koncert k výročí 17.11.1989 a Slavnostní otevření naučné stezky Pivín - Skalka. Akce proběhla 3. srpna 2019.

 

 Výsledek obrázku pro olomoucký kraj logo

Výsledek obrázku pro orange line

 2019 - Výstavba chodníku v ulici "Záhumení" pro zvýšení bezpečnosti chodců CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011671

chodník.png

Výstavba chodníku v ulici "Záhumení" pro zvýšení bezpečnosti chodců

Výsledek obrázku pro orange line

2019 - Oprava speciálního zásahového vozidla AVIA 31.1 (JSDH Pivín)

Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Oprava speciálního zásahového vozidla AVIA 31.1 včetně přípravy pro STK" částkou 22.500 Kč. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena v květnu 2019. Jedná se o program pro podporu obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje.

Výsledek obrázku pro olomoucký kraj

Výsledek obrázku pro orange line

 

2019 - Oprava chodníků na návsi

projekt.pngVýsledek obrázku pro orange line

2018 - Dostavba odborné učebny a stavební úpravy pro bezbariérové užívání budovy ZŠ Pivín

Identifikační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006285

 

Hlavním specifickým cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání, a to vybudováním odborné učebny pro jazykové a IT kompetence, realizace rekonstrukce a provedení stavebních úprav stávající infrastruktury ve vazbě na vybudování bezbariérového přístupu. Dále je projekt zaměřen na zlepšení konektivity školy a připojení k internetu – výsledkem bude konektivita a připojení k internetu dané Standardem konektivity IROP.

Pro projekt byly dále stanoveny dva dílčí cíle:

  1. Zkvalitnění výuky v oblasti informačních a PC dovedností, s následnou implementací použití v dalších předmětech (cizí jazyky)
  2. Zkvalitnění výuky cizích jazyků s přispěním využití informačních technologií a speciálního výukového SW.

Projekt Dostavba a odborné učebny a stavební úpravy pro bezbariérové užívání budovy ZŠ Pivín je spolufinancován Evropskou Unií.

logo.jpg

Výsledek obrázku pro orange line

 2018 - Výstavba místní komunikace "Pod nádražím"

V květnu 2018 obdržela obec Pivín sdělení o vyhovění žádosti z Olomouckého kraje na akci "Výstavba místní komunikace Pod nádražím" v celkové výši 500.000,-- Kč. 
pod nádražím.png

Výsledek obrázku pro orange line

2018 - Oprava MK č. C11, ulice K nádraží, Pivín

V květnu 2018 obdržela obec Pivín oznámení z Ministerstva pro místní rozvoj o registraci akce s názvem "Oprava MK č. C11, ulice K nádraží, Pivín". Plánovaná výše dotace na opravu cesty k nádraží je 1.000.000,-- Kč, vlastní zdroje 1.194.708,-- Kč. 

Termín ukončení akce je prosinec 2018.

k nádraží.png

Výsledek obrázku pro orange line

2018 - Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů

V květnu 2018 obdržela obec Pivín oznámení z Olomouckého kraje o vyhovění žádosti o dotaci na akci "Vybavení jednotky dobrovolných hasičů". Dotace v celkové výši 30.000,-- Kč bude použita na pořízení osobních ochranných pomůcek pro členy jednotky dobrovolných hasičů - přilby a zásahové obleky. Dotace bude použita do listopadu 2018.

Výsledek obrázku pro olomoucký kraj

Výsledek obrázku pro orange line

2018 - Demolice objektu v obci Pivín, č.p. 56

V květnu 2018 obdržela obec Pivín potvrzení o registraci akce z Ministerstva pro místní rozvoj s názvem "Demolice objektu v obci Pivín, č.p. 56". Poskytnutá dotace je plánována v celkové výši 557.589,-- Kč, vlastní zdroje budou 139.398,-- Kč. 

Projekt řeší demolici objektu v centrální části obce Pivín. Jedná se o rodinný dům, který byl původně určený k bydlení, stávající stav však již neumožňuje jeho využití. Obec Pivín má záměr využít uvolněnou parcelu k vytvoření pěšího propojení severní obytné lokality s centrem obce - na místě původního domu vznikne nový chodník, odpočinkové místo (2 lavičky) a plochy veřejné zeleně (zatravnění a okrasné keře).

Termín plánovaného ukončení akce je prosinec 2018.

demolice.png

Výsledek obrázku pro orange line

2018 - Velikonoční výsadba slivoňové aleje k mokřadům a pamětních lip

k 100. výročí vzniku ČSR

V březnu 2018 obdržela obec Pivín potvrzení z nadace ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt "Velikonoční výsadba slivoňové aleje k mokřadům a pamětních lip k 100. výročí vzniku ČSR" ve výši      22.000,-- Kč. Celková částka realizace byla 27.000,-- Kč.

V sobotu 24. března 2018 bylo vysazeno celkem 38 stromů - 35 ovocných a 3 lípy. 

 

DSCN9314.JPG

DSCN9329.JPG

Výsledek obrázku pro nadace čez

Výsledek obrázku pro orange line

2017 - Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Pivín

Obec Pivín v roce 2017 získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí (MŽP ČR) ve výši 1 025 980,60 Kč na akci "Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Pivín" - díky této akci obec Pivín získala velkoobjemové kontejnery na bioodpad, dále nádoby na tříděný odpad (došlo tak k rozšíření sběrných míst v obci) a nádoby na plasty do jednotlivých domácností. Kontejnery byly dodány na podzim roku 2017.

Výsledek obrázku pro ministerstvo životního prostředí Výsledek obrázku pro sfžp

Výsledek obrázku pro orange line

2017 - Výsadba aleje ke Skalce a k Tvorovicím

V měsíci srpnu obdržela obec Pivín potvrzení z nadace ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt "Výsadba aleje ke Skalce a k Tvorovicím" ve výši 83 000 Kč.

Celková předpokládaná částka realizace je 133 000 Kč.

V sobotu 21. října 2017 bylo vysazeno celkem asi 111 stromů - alej ke Skalce tvoří třešně a lípy, k Tvorovicím švestky. Dále byly osazeny tabule naučné stezky podél cesty do Skalky. 

Fotka uživatele Obec Pivín.

Výsledek obrázku pro nadace čez

Výsledek obrázku pro orange line

2017 - Mikroregion Němčicko se baví 2017 - Obec Pivín

Dne 26. srpna 2017 proběhne v obci Pivín akce Mikroregion Němčicko se baví. Tuto akci podpořil Olomoucký kraj dotací ve výši 97 500 Kč - jedná se o částečnou úhradu výdajů na ozvučení, pódium, video a fotodokumentaci, rekvizity a cedule pro soutěže, grafické práce, propagaci, reprezentační předměty a materiálně-technické zabezpečení. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a akci také finančně podpořil částkou 40.000 Kč.

Fotka uživatele Obec Pivín.

Výsledek obrázku pro olomoucký krajVýsledek obrázku pro ministerstvo zemědělství

Výsledek obrázku pro orange line

2017 - Oprava vozovky v ulici Záhumení, Pivín

Dne 28.7.2017 obdržela obec Pivín Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Oprava vozovky v ulici Záhumení, Pivín" od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 000 000 Kč. Započetí oprav je plánované na září 2017.

Výsledek obrázku pro ministerstvo pro místní rozvoj

Výsledek obrázku pro orange line

2017 - Rekonstrukce klubovny pro mladé sokoly

Dne 16.8.2017 obdržela obec Pivín Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Rekonstrukce klubovny pro mladé sokoly" od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400.000 Kč. Dotace je využita na částečnou úhradu nákladů spojených s vnitřními opravami budovy klubovny pro mladé sokoly u fotbalového hřiště v Pivíně.

Fotka uživatele Obec Pivín.

Fotka uživatele Obec Pivín. Fotka uživatele Obec Pivín.

Výsledek obrázku pro ministerstvo pro místní rozvoj

Výsledek obrázku pro orange line

2017 - Rekonstrukce objektu pro společenské účely č.p. 214

Olomoucký kraj podpořil dotací ve výši 293 623,44 Kč akci "Rekonstrukce objektu pro společenské účely č.p. 214". Jedná se o původně rodinný dům, který obec Pivín v roce 2012 zakoupila se záměrem vytvoření zázemí pro spolkovou činnost. Získaná dotace je využita na částečnou úhradu výdajů na rekonstrukci objektu - vytvoření vnitřní podlahy pomocí keramické dlažby, sociálního zařízení, vytvoření dřevěného přístřešku u budovy ve dvorním traktu se zpevněným povrchem, zateplení fasády včetně povrchové úpravy omítkou vč. klempířských prací a výměnu střešní krytiny. 

Fotka uživatele Obec Pivín. Fotka uživatele Obec Pivín.

Výsledek obrázku pro olomoucký kraj

Výsledek obrázku pro orange line

2014 - Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Pivín

Dne 8. 10. 2014 obdržela Obec Pivín rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci "Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Pivín". Předpokládané financování akce je následující: celkem 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu, dále 85% poskytne  Fond soudržnosti EU, zbylé náklady bude obec financovat z vlastního rozpočtu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - Vybudování obslužné komunikace Skalka - Pivín

Dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne 16.10.2014 uzavřené s Olomouckým krajem bude Obci Pivín poskytnut příspěvek ve výši 3 539 045 Kč na realizaci stavby "Vybudování obslužné komunikace Skalka - Pivín". K této akci je také uzavřena smlouva s Obcí Skalka.

Další fotografie z průběhu budování obslužné komunikace Skalka - Pivín jsou ke zhlédnutí zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - Kompostéry pro občany obce Pivín

Dne 6. 10. 2014 obdržela Obec Pivín rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci "Kompostéry pro občany obce Pivín". Předpokládané financování akce je následující: dle Smlouvy č. 14215524 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu životního prostředí celkem 5% poskytne formou dotace Státní fond životního prostředí, 85% poskytne Fond soudržnosti EU, zbylé náklady bude obec financovat z vlastního rozpočtu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - Realizace úspor energie - Obecní dům Pivín

Dne 6. 10. 2014 obdržela Obec Pivín rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci "Realizace úspor energie - Obecní dům Pivín". Předpokládané financování akce je následující: dle Smlouvy  č. 14205383 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu životní prostředí celkem 5% poskytne formou dotace Státní fond životního prostředí, dále 85% poskytne  Fond soudržnosti EU, zbylé náklady bude obec financovat z vlastního rozpočtu.

Další fotografie z průběhu realizace úspor energie naleznete zde.

 

----------------------------------------------------------------------------------

2014 - Škola základ života

Dne 17. 7. 2014 obdržela Obec Pivín rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Škola základ života" ve výši 400.000,-- Kč. Vlastní zdroje obce jsou 178.223,-- Kč.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - Vybavení pro JSDH Pivín

Dne 20.6.2014 uzavřela Obec Pivín Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na pořízení vybavení JSDH Pivín s Olomouckým krajem. Jedná se o příspěvek ve výši 40% z celkových nákladů 12.500,-- Kč. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - Návrh územního plánu Pivín

Projekt CZ.1.06/5.3.00/17.08571

Zpracování návrhu územního plánu Pivín je spolufinancováno z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Doba realizace: 29.06.2012 – 31.03.2014

Celkové způsobilé výdaje projektu: 329.120,00 Kč

Spolufinancování z EU: 279.752,00 Kč

Spolufinancování ze státního rozpočtu ČR: 49.368,00 Kč 

Celé znění schváleného územního plánu naleznete zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - Knihovní systém Clavius (dotace VISK3 z Ministerstva kultury)

V říjnu 2013 byl zakoupen nový počítač, multifunkční tiskárna a čtečka čárových kódů do obecní knihovny, společně s knihovním systémem CLAVIUS.

Finanční prostředky poskytlo Ministerstvo kultury a část byla uhrazena z rozpočtu obce.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - Dětské hřiště v Pivíně (dotace z Ministerstva pro místní rozvoj)

 

V srpnu 2013 bylo otevřeno nové dětské hřiště. Finanční prostředky poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a část je z rozpočtu obce, tedy nás všech.

  • Hřiště je obecně určeno dětem od 3 do 14 let
  • Návštěvníci dětského hřiště jsou povinni dodržovat provozní řád hřiště a věková omezení pro jednotlivé herní prvky

       Příloha:   Provozní řád hřiště 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - Vybavení pro jednotku SDH Pivín

Na konci roku 2012 byly zakoupeny nové hadice, ochranné pomůcky (rukavice), svítilny a stejnokroje pro naši jednotku sboru dobrovolných hasičů celkem za 46.466,-- Kč, příspěvek na vybavení ve výši 23.000,- Kč poskytl Olomoucký kraj.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - Oprava chodníků v obci Pivín

Dne 11.7.2011 byla zahájena oprava chodníků v obci Pivín, nejdříve byly odstraněny staré betony a lomové kameny, poté byly provedeny zemní práce a pokládka vrstev štěrkodrti, osazení obrubníků a položení zámkové dlažby (obyčejné i s protiskluzem). U některých chodníků bylo nutno provést schody, kvůli výškovým rozdílům. Oprava dokončena dne 15.8.2011.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje  z  Programu obnovy venkova 2011, výše příspěvku: 300.000,-- Kč dle smlouvy č. 2011/01548/OSR/DSM.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY

v kanceláři obecního úřadu

pondělí     8.00 - 15.30 hod.

středa       8.00 - 17.00 hod.

čtvrtek      8.00 - 11.00 hod.

pátek        8.00 - 11.00 hod.

polední přestávka 11.30 - 12.00 hod.

starosta a místostarosta obce

středa      16.00 - 18.00 hod.

 INFORMACE O PROVOZU PODATELNY

  

 

SVOZ žlutých popelnic 2020

2.1., 30.1., 27.2., 26.3., 23.4., 21.5., 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12., 31.12.

V rámci Odpadového systému obce je zajišťováno sdružené plnění EKO-KOM, kdy obec a občané mohou odkládat odpady z obalů v rámci tohoto systému do určených nádob.

Svozy nádob v obci Pivín zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství a.s. a Petr Bureš (sklo).

 

BIOODPAD

Kontejnery jsou v obci umístěny celoročně. Bioodpad obec Pivín likviduje v kompostárně Polkovice.

 

Úřední hodiny, kontakty
http://www.pivin.cz/index.php?nid=2089&lid=CZ&oid=216084

www.nemcicko.cz

www.masnaceste.cz

http://www.regionalni-znacky.cz/hana/

mmr.jpg

eu.png

 

Fulltextové vyhledávání

8. 4. Ema

Zítra: Dušan

 Bez názvu.png

dezinfekce Anti-COVID

bezpečnostní list

způsob použití

 

 

 

PRONÁJEM KULTURNÍHO SÁLU

Pro bližší informace klikněte na obrázek.

http://www.pivin.cz/index.php?nid=2089&lid=cs&oid=4469776

 

CENÍK SLUŽEB OÚ PIVÍN

 

DOPRAVNÍ INFORMACE

uzavírky v Olomouckém kraji
5[2].png

 

Obec Pivín nyní také na Facebooku!

https://www.facebook.com/pages/Obec-Piv%C3%ADn/1550990155178926

 

Naše obec podporuje Linku bezpečí - telefonická pomoc dětem

http://linkabezpeci.cz

 

Webový portál pro rodiny Olomouckého kraje

www.rodinajeOK.cz

Bez názvu.png

 

 

 

Návštěvnost stránek

221141
Pivín