Získané dotace

Výsledek obrázku pro orange line

2019 - Pořízení žacího traktoru na údržbu sportovního zařízení

žací traktor.jpg

 

Výsledek obrázku pro orange line

 2019 - Koncert k výročí 17.11.1989

a Slavnostní otevření naučné stezky Pivín - Skalka

 

Olomoucký kraj poskytl obci Pivín dotaci ve výši 10.000 Kč za účelem podpory a rozšíření kvalitních a hodnotných typů kulturních aktivit v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu. Účelem poskytnutí dotace byla částečná úhrada výdajů na Koncert k výročí 17.11.1989 a Slavnostní otevření naučné stezky Pivín - Skalka. Akce proběhla 3. srpna 2019.

 

 Výsledek obrázku pro olomoucký kraj logo

Výsledek obrázku pro orange line

 2019 - Výstavba chodníku v ulici "Záhumení" pro zvýšení bezpečnosti chodců CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011671

chodník.png

Výstavba chodníku v ulici "Záhumení" pro zvýšení bezpečnosti chodců

Výsledek obrázku pro orange line

2019 - Oprava speciálního zásahového vozidla AVIA 31.1 (JSDH Pivín)

Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Oprava speciálního zásahového vozidla AVIA 31.1 včetně přípravy pro STK" částkou 22.500 Kč. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena v květnu 2019. Jedná se o program pro podporu obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje.

Výsledek obrázku pro olomoucký kraj

Výsledek obrázku pro orange line

 

2019 - Oprava chodníků na návsi

projekt.pngVýsledek obrázku pro orange line

2018 - Dostavba odborné učebny a stavební úpravy pro bezbariérové užívání budovy ZŠ Pivín

Identifikační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006285

 

Hlavním specifickým cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání, a to vybudováním odborné učebny pro jazykové a IT kompetence, realizace rekonstrukce a provedení stavebních úprav stávající infrastruktury ve vazbě na vybudování bezbariérového přístupu. Dále je projekt zaměřen na zlepšení konektivity školy a připojení k internetu – výsledkem bude konektivita a připojení k internetu dané Standardem konektivity IROP.

Pro projekt byly dále stanoveny dva dílčí cíle:

  1. Zkvalitnění výuky v oblasti informačních a PC dovedností, s následnou implementací použití v dalších předmětech (cizí jazyky)
  2. Zkvalitnění výuky cizích jazyků s přispěním využití informačních technologií a speciálního výukového SW.

Projekt Dostavba a odborné učebny a stavební úpravy pro bezbariérové užívání budovy ZŠ Pivín je spolufinancován Evropskou Unií.

logo.jpg

Výsledek obrázku pro orange line

 2018 - Výstavba místní komunikace "Pod nádražím"

V květnu 2018 obdržela obec Pivín sdělení o vyhovění žádosti z Olomouckého kraje na akci "Výstavba místní komunikace Pod nádražím" v celkové výši 500.000,-- Kč. 
pod nádražím.png

Výsledek obrázku pro orange line

2018 - Oprava MK č. C11, ulice K nádraží, Pivín

V květnu 2018 obdržela obec Pivín oznámení z Ministerstva pro místní rozvoj o registraci akce s názvem "Oprava MK č. C11, ulice K nádraží, Pivín". Plánovaná výše dotace na opravu cesty k nádraží je 1.000.000,-- Kč, vlastní zdroje 1.194.708,-- Kč. 

Termín ukončení akce je prosinec 2018.

k nádraží.png

Výsledek obrázku pro orange line

2018 - Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů

V květnu 2018 obdržela obec Pivín oznámení z Olomouckého kraje o vyhovění žádosti o dotaci na akci "Vybavení jednotky dobrovolných hasičů". Dotace v celkové výši 30.000,-- Kč bude použita na pořízení osobních ochranných pomůcek pro členy jednotky dobrovolných hasičů - přilby a zásahové obleky. Dotace bude použita do listopadu 2018.

Výsledek obrázku pro olomoucký kraj

Výsledek obrázku pro orange line

2018 - Demolice objektu v obci Pivín, č.p. 56

V květnu 2018 obdržela obec Pivín potvrzení o registraci akce z Ministerstva pro místní rozvoj s názvem "Demolice objektu v obci Pivín, č.p. 56". Poskytnutá dotace je plánována v celkové výši 557.589,-- Kč, vlastní zdroje budou 139.398,-- Kč. 

Projekt řeší demolici objektu v centrální části obce Pivín. Jedná se o rodinný dům, který byl původně určený k bydlení, stávající stav však již neumožňuje jeho využití. Obec Pivín má záměr využít uvolněnou parcelu k vytvoření pěšího propojení severní obytné lokality s centrem obce - na místě původního domu vznikne nový chodník, odpočinkové místo (2 lavičky) a plochy veřejné zeleně (zatravnění a okrasné keře).

Termín plánovaného ukončení akce je prosinec 2018.

demolice.png

Výsledek obrázku pro orange line

2018 - Velikonoční výsadba slivoňové aleje k mokřadům a pamětních lip

k 100. výročí vzniku ČSR

V březnu 2018 obdržela obec Pivín potvrzení z nadace ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt "Velikonoční výsadba slivoňové aleje k mokřadům a pamětních lip k 100. výročí vzniku ČSR" ve výši      22.000,-- Kč. Celková částka realizace byla 27.000,-- Kč.

V sobotu 24. března 2018 bylo vysazeno celkem 38 stromů - 35 ovocných a 3 lípy. 

 

DSCN9314.JPG

DSCN9329.JPG

Výsledek obrázku pro nadace čez

Výsledek obrázku pro orange line

2017 - Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Pivín

Obec Pivín v roce 2017 získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí (MŽP ČR) ve výši 1 025 980,60 Kč na akci "Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Pivín" - díky této akci obec Pivín získala velkoobjemové kontejnery na bioodpad, dále nádoby na tříděný odpad (došlo tak k rozšíření sběrných míst v obci) a nádoby na plasty do jednotlivých domácností. Kontejnery byly dodány na podzim roku 2017.

Výsledek obrázku pro ministerstvo životního prostředí Výsledek obrázku pro sfžp

Výsledek obrázku pro orange line

2017 - Výsadba aleje ke Skalce a k Tvorovicím

V měsíci srpnu obdržela obec Pivín potvrzení z nadace ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt "Výsadba aleje ke Skalce a k Tvorovicím" ve výši 83 000 Kč.

Celková předpokládaná částka realizace je 133 000 Kč.

V sobotu 21. října 2017 bylo vysazeno celkem asi 111 stromů - alej ke Skalce tvoří třešně a lípy, k Tvorovicím švestky. Dále byly osazeny tabule naučné stezky podél cesty do Skalky. 

Fotka uživatele Obec Pivín.

Výsledek obrázku pro nadace čez

Výsledek obrázku pro orange line

2017 - Mikroregion Němčicko se baví 2017 - Obec Pivín

Dne 26. srpna 2017 proběhne v obci Pivín akce Mikroregion Němčicko se baví. Tuto akci podpořil Olomoucký kraj dotací ve výši 97 500 Kč - jedná se o částečnou úhradu výdajů na ozvučení, pódium, video a fotodokumentaci, rekvizity a cedule pro soutěže, grafické práce, propagaci, reprezentační předměty a materiálně-technické zabezpečení. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a akci také finančně podpořil částkou 40.000 Kč.

Fotka uživatele Obec Pivín.

Výsledek obrázku pro olomoucký krajVýsledek obrázku pro ministerstvo zemědělství

Výsledek obrázku pro orange line

2017 - Oprava vozovky v ulici Záhumení, Pivín

Dne 28.7.2017 obdržela obec Pivín Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Oprava vozovky v ulici Záhumení, Pivín" od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 000 000 Kč. Započetí oprav je plánované na září 2017.

Výsledek obrázku pro ministerstvo pro místní rozvoj

Výsledek obrázku pro orange line

2017 - Rekonstrukce klubovny pro mladé sokoly

Dne 16.8.2017 obdržela obec Pivín Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Rekonstrukce klubovny pro mladé sokoly" od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400.000 Kč. Dotace je využita na částečnou úhradu nákladů spojených s vnitřními opravami budovy klubovny pro mladé sokoly u fotbalového hřiště v Pivíně.

Fotka uživatele Obec Pivín.

Fotka uživatele Obec Pivín. Fotka uživatele Obec Pivín.

Výsledek obrázku pro ministerstvo pro místní rozvoj

Výsledek obrázku pro orange line

2017 - Rekonstrukce objektu pro společenské účely č.p. 214

Olomoucký kraj podpořil dotací ve výši 293 623,44 Kč akci "Rekonstrukce objektu pro společenské účely č.p. 214". Jedná se o původně rodinný dům, který obec Pivín v roce 2012 zakoupila se záměrem vytvoření zázemí pro spolkovou činnost. Získaná dotace je využita na částečnou úhradu výdajů na rekonstrukci objektu - vytvoření vnitřní podlahy pomocí keramické dlažby, sociálního zařízení, vytvoření dřevěného přístřešku u budovy ve dvorním traktu se zpevněným povrchem, zateplení fasády včetně povrchové úpravy omítkou vč. klempířských prací a výměnu střešní krytiny. 

Fotka uživatele Obec Pivín. Fotka uživatele Obec Pivín.

Výsledek obrázku pro olomoucký kraj

Výsledek obrázku pro orange line

2014 - Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Pivín

Dne 8. 10. 2014 obdržela Obec Pivín rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci "Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Pivín". Předpokládané financování akce je následující: celkem 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu, dále 85% poskytne  Fond soudržnosti EU, zbylé náklady bude obec financovat z vlastního rozpočtu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - Vybudování obslužné komunikace Skalka - Pivín

Dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne 16.10.2014 uzavřené s Olomouckým krajem bude Obci Pivín poskytnut příspěvek ve výši 3 539 045 Kč na realizaci stavby "Vybudování obslužné komunikace Skalka - Pivín". K této akci je také uzavřena smlouva s Obcí Skalka.

Další fotografie z průběhu budování obslužné komunikace Skalka - Pivín jsou ke zhlédnutí zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - Kompostéry pro občany obce Pivín

Dne 6. 10. 2014 obdržela Obec Pivín rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci "Kompostéry pro občany obce Pivín". Předpokládané financování akce je následující: dle Smlouvy č. 14215524 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu životního prostředí celkem 5% poskytne formou dotace Státní fond životního prostředí, 85% poskytne Fond soudržnosti EU, zbylé náklady bude obec financovat z vlastního rozpočtu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - Realizace úspor energie - Obecní dům Pivín

Dne 6. 10. 2014 obdržela Obec Pivín rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci "Realizace úspor energie - Obecní dům Pivín". Předpokládané financování akce je následující: dle Smlouvy  č. 14205383 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu životní prostředí celkem 5% poskytne formou dotace Státní fond životního prostředí, dále 85% poskytne  Fond soudržnosti EU, zbylé náklady bude obec financovat z vlastního rozpočtu.

Další fotografie z průběhu realizace úspor energie naleznete zde.

 

----------------------------------------------------------------------------------

2014 - Škola základ života

Dne 17. 7. 2014 obdržela Obec Pivín rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Škola základ života" ve výši 400.000,-- Kč. Vlastní zdroje obce jsou 178.223,-- Kč.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - Vybavení pro JSDH Pivín

Dne 20.6.2014 uzavřela Obec Pivín Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na pořízení vybavení JSDH Pivín s Olomouckým krajem. Jedná se o příspěvek ve výši 40% z celkových nákladů 12.500,-- Kč. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - Návrh územního plánu Pivín

Projekt CZ.1.06/5.3.00/17.08571

Zpracování návrhu územního plánu Pivín je spolufinancováno z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Doba realizace: 29.06.2012 – 31.03.2014

Celkové způsobilé výdaje projektu: 329.120,00 Kč

Spolufinancování z EU: 279.752,00 Kč

Spolufinancování ze státního rozpočtu ČR: 49.368,00 Kč 

Celé znění schváleného územního plánu naleznete zde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - Knihovní systém Clavius (dotace VISK3 z Ministerstva kultury)

V říjnu 2013 byl zakoupen nový počítač, multifunkční tiskárna a čtečka čárových kódů do obecní knihovny, společně s knihovním systémem CLAVIUS.

Finanční prostředky poskytlo Ministerstvo kultury a část byla uhrazena z rozpočtu obce.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - Dětské hřiště v Pivíně (dotace z Ministerstva pro místní rozvoj)

 

V srpnu 2013 bylo otevřeno nové dětské hřiště. Finanční prostředky poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a část je z rozpočtu obce, tedy nás všech.

  • Hřiště je obecně určeno dětem od 3 do 14 let
  • Návštěvníci dětského hřiště jsou povinni dodržovat provozní řád hřiště a věková omezení pro jednotlivé herní prvky

       Příloha:   Provozní řád hřiště 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - Vybavení pro jednotku SDH Pivín

Na konci roku 2012 byly zakoupeny nové hadice, ochranné pomůcky (rukavice), svítilny a stejnokroje pro naši jednotku sboru dobrovolných hasičů celkem za 46.466,-- Kč, příspěvek na vybavení ve výši 23.000,- Kč poskytl Olomoucký kraj.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - Oprava chodníků v obci Pivín

Dne 11.7.2011 byla zahájena oprava chodníků v obci Pivín, nejdříve byly odstraněny staré betony a lomové kameny, poté byly provedeny zemní práce a pokládka vrstev štěrkodrti, osazení obrubníků a položení zámkové dlažby (obyčejné i s protiskluzem). U některých chodníků bylo nutno provést schody, kvůli výškovým rozdílům. Oprava dokončena dne 15.8.2011.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje  z  Programu obnovy venkova 2011, výše příspěvku: 300.000,-- Kč dle smlouvy č. 2011/01548/OSR/DSM.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY

v kanceláři obecního úřadu

pondělí     8.00 - 15.30 hod.

středa       8.00 - 17.00 hod.

čtvrtek      8.00 - 11.00 hod.

pátek        8.00 - 11.00 hod.

polední přestávka 11.30 - 12.00 hod.

starosta a místostarosta obce

středa      16.00 - 18.00 hod.

 INFORMACE O PROVOZU PODATELNY

  

SVOZ žlutých popelnic 2019

3.1., 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 20.6., 18.7., 15.8., 12.9., 10.10., 7.11., 5.12.2019 

SVOZ žlutých popelnic 2020

2.1., 30.1., 27.2., 26.3., 23.4., 21.5., 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12., 31.12.

 

BIOODPAD

Kontejnery jsou v obci umístěny celoročně.

 

Úřední hodiny, kontakty
http://www.pivin.cz/index.php?nid=2089&lid=CZ&oid=216084

www.nemcicko.cz

www.masnaceste.cz

http://www.regionalni-znacky.cz/hana/

mmr.jpg

eu.png

 

Fulltextové vyhledávání

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

 

PRONÁJEM KULTURNÍHO SÁLU

Pro bližší informace klikněte na obrázek.

http://www.pivin.cz/index.php?nid=2089&lid=cs&oid=4469776

 

CENÍK SLUŽEB OÚ PIVÍN

 

DOPRAVNÍ INFORMACE

uzavírky v Olomouckém kraji
5[2].png

 

Obec Pivín nyní také na Facebooku!

https://www.facebook.com/pages/Obec-Piv%C3%ADn/1550990155178926

 

Naše obec podporuje Linku bezpečí - telefonická pomoc dětem

http://linkabezpeci.cz

 

Webový portál pro rodiny Olomouckého kraje

www.rodinajeOK.cz

Bez názvu.png

 

 

 

Návštěvnost stránek

212138
Pivín