Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

 • Obec Pivín

 

Obec Pivín je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi území obce. 

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření, popřípadě rozhodnutími Krajského úřadu Olomouckého kraje, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

 

 • Organizační struktura orgánů Obce a obecního úřadu

 • Starosta obce – Jan Vrána
 • Místostarosta obce – Kamil Štětař
 • Evidence obyvatel, hospodářka a účetní obce – Hana Ondrouchová
 • Spisová pracovnice obce – Mgr. Markéta Hynková

Kontakty na jednotlivé pracovníky:

Starosta obce Jan Vrána

Tel.: 724 180 845; 582 384 157     e-mail: obec@pivin.cz

Místostarosta obce Kamil Štětař

Tel.: 724 703 013     e-mail: obec@pivin.cz

Účetní a hospodářka Obce Hana Ondrouchová

Tel.: 582 384 234     e-mail: hospodarka@pivin.cz

Spisová pracovnice Obce Mgr. Markéta Hynková

Tel.: 582 384 234     e-mail: podatelna@pivin.cz

 

Organizace zřizované Obcí Pivín:

Mateřská škola Pivín, příspěvková organizace - MŠ Pivín

Základní škola Pivín, příspěvková organizace - ZŠ Pivín

 

4.1   Kontaktní poštovní adresa

 • Obecní úřad Pivín
 • 798 24 Pivín 220

4.2   Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Obecní úřad Pivín, 798 24 Pivín 220

4.3   Úřední hodiny

 • Kancelář obecního úřadu (hospodářka obce, spisová pracovnice obce):

             pondělí, středa – 8:00 hod. – 11:30 hod., 12:00 hod. – 15:30 hod.

             čtvrtek, pátek – 8:00 hod. – 11:00 hod.

 • Starosta a místostarosta obce:

              středa – 16:00 – 18:00 hod.

4.4   Telefonní čísla útvarů

 • Kancelář obecního úřadu (hospodářka obce, spisová pracovnice obce) - tel. 582 384 234
 • Kancelář starosty a místostarosty obce - tel. 582 384 157
 • Starosta obce - mob. 724 180 845
 • Místostarosta obce - mob. 724 703 013

4.5   Čísla faxu

 •  ---

4.6   Adresa internetové stránky

4.7   Adresa e-podatelny

 • podatelna@pivin.cz
 • na adresu e-podatelny lze adresovat veškerá podání určená jakémukoliv orgánu Obce Pivín - podání bude posouzeno dle obsahu a dále bude předáno příslušnému orgánu obce

4.8   Další elektronické adresy

 • hospodarka@pivin.cz - e-mailová adresa hospodářky obce Pivín, sem lze zaslat jakákoliv podání týkající se účetnictví Obce Pivín
 • obec@pivin.cz- e-mailová adresa starosty a místostarosty obce, je určena pro podání týkající se dění na území obce Pivín

 

 • Komerční banka, a.s., Poděbradovo nám. 980/11, 796 01, Prostějov
 • Číslo účtu/kód banky:  3127701/0100 (+ účel platby)

 

 • Identifikační číslo Obce Pivín: 00288624

 

 • Obec Pivín není plátcem daně z přidané hodnoty

 

8.1   Seznamy hlavních dokumentů

8.2   Rozpočet

 

Veškeré informace ohledně Žádostí o informace poskytované Obcí Pivín naleznete v této Vnitřní směrnici Obce Pivín o poskytování informací.
 
     Formulář:   Žádost o poskytnutí informace
 

Podání je možné podat ústně, písemně, elektronicky či telefonicky, a to dle konkrétního typu podání – zda se jedná pouze o dotaz, podnět, nebo o stížnost.

Písemná podání jsou přijímána:

 • na adrese: Obec Pivín – Pivín 220, 798 24 Pivín
 • v kanceláři Obecního úřadu Pivín v úředních hodinách (pondělí a středa 8:00 – 11:30 hod., 12:00 – 15:30 hod.; čtvrtek a pátek 8:00 – 11:00 hod.)

Elektronická podání jsou přijímána:

 • prostřednictvím elektronické podatelny zde
 • na e-mailové adrese podatelna@pivin.cz
 • prostřednictvím datové schránky: kdwasdg

Ústní podání je možno učinit v kanceláři obecního úřadu. Pokud není možné podání ihned vyřídit, je o něm proveden písemný záznam, podávající občan jej podepíše a dále se k tomuto podání přistupuje jako k podání písemnému. V případě telefonického podání, pokud není možné jej ihned vyřídit, je občan informován o dalších možnostech řešení.

Další postupy Obce Pivín pro vyřizování veškerých podání naleznete zde.
 

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti prostřednictvím subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Žádost o pronájem kulturního sálu

Žádost o povolení kácení dřevin

Žádost o přidělení čísla popisného

Oznámení k místnímu poplatku ze psů - ohlašovací povinnost

Oznámení zániku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku ze psů

Žádost o informaci

Oznámení nároku na osvobození - "odpady"

Žádost o vrácení přeplatku za "odpady"

 - veškeré formuláře je možné získat v kanceláři OÚ Pivín v úředních hodinách

 

 • Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete na portálu portal.gov.cz

 

14.1   Nejdůležitější používané předpisy

Předpisy jsou k nahlédnutí na adrese http://www.mvcr.cz/

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí starosta obce:
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262 /2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Hlavní právní předpisy, kterými se řídí evidence obyvatel:
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků.
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní právní předpisy, kterými se účetní:
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších změn a dodatků

14.2   Vydané právní předpisy

 • Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti Obce Pivín naleznete zde

 

15.1   Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací může být zpoplatněno, a to podle pravidel stanovených ve Směrnici o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

15.2   Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

 

16.1   Vzory licenčních smluv

 • v tuto chvíli Obec Pivín žádné licenční smlouvy neposkytuje

16.2   Výhradní licence

 • v tuto chvíli Obec Pivín žádné licenční smlouvy neposkytuje

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY

v kanceláři obecního úřadu

pondělí     8.00 - 15.30 hod.

středa       8.00 - 15.30 hod.

čtvrtek      8.00 - 11.00 hod.

pátek        8.00 - 11.00 hod.

polední přestávka 11.30 - 12.00 hod.

starosta a místostarosta obce

středa      16.00 - 18.00 hod.

 

SVOZ oranžových pytlů

s nápojovými kartony 2017

I. čtvrtletí   31.3.2017

II. čtvrtletí   30.6.2017

III. čtvrtletí   29.9.2017

IV. čtvrtletí   15.12.2017

NAPOJ_KARTONY.jpg

 

SVOZ žlutých popelnic 2018

4.1.2018, 1.2.2018, 1.3.2018, 29.3.2018, 26.4.2018, 24.5.2018, 21.6.2018, 19.7.2018, 16.8.2018, 13.9.2018, 11.10.2018, 8.11.2018, 6.12.2018    

 

 

BIOODPAD

Kontejnery jsou v obci umístěny celoročně.

 

Úřední hodiny, kontakty
http://www.pivin.cz/index.php?nid=2089&lid=CZ&oid=216084

www.nemcicko.cz

www.masnaceste.cz

http://www.regionalni-znacky.cz/hana/

Fulltextové vyhledávání

16. 12. Albína

Zítra: Daniel

NABÍDKA STAVEBNÍCH PARCEL V LOKALITĚ ZÁHUMENSKÁ

situace.pngvíce informací zde

 

PRONÁJEM KULTURNÍHO SÁLU

Pro bližší informace klikněte na obrázek.

http://www.pivin.cz/index.php?nid=2089&lid=cs&oid=4469776

 

CENÍK SLUŽEB OÚ PIVÍN

 

DOPRAVNÍ INFORMACE

uzavírky v Olomouckém kraji
5[2].png

 

Obec Pivín nyní také na Facebooku!

https://www.facebook.com/pages/Obec-Piv%C3%ADn/1550990155178926

 

Naše obec podporuje Linku bezpečí - telefonická pomoc dětem

http://linkabezpeci.cz

 

Webový portál pro rodiny Olomouckého kraje

www.rodinajeOK.cz

Bez názvu.png

 

 

 

Návštěvnost stránek

137501
Pivín